1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pochwal się swoim salonem” (dalej: „Konkurs”) jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454 (dalej: „Organizator”).

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są̨ wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę̨ w rozumieniu przepisów art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook dostępnego pod adresem: www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść́ Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej meble-marzenie.pl.

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 13 października 2021 r. od chwili opublikowania ogłoszenia o Konkursie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 23:59.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą̨ uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,  (dalej: „Uczestnicy”).

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być osoby zatrudnione przez Organizatora ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich,
 2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu,
 3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek,
 4. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 5. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż̇ jednego konta w Serwisie Facebook,
 6. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

 

 1. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Zadanie konkursowe polega na tym, że Uczestnik wykona zdjęcie/zdjęcia, przedstawiające aranżację zakupionej u Organizatora kanapy, narożnika, fotela w pomieszczeniu mieszkalnym lub biurowym. Aranżacja winna być tak skomponowana, by identyfikacja producenta mebla była możliwa. Data zakupu mebla, przedstawionego w Zgłoszeniu, jest nieistotna.

4.2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać wiadomością mailową na adres: sklep@comfort4u.eu z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs Pochwal się swoim salonem”.

4.3. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

 

 1. NAGRODY

5.1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):

 1. za zajęcie pierwszego miejsca – voucher o wartości 2793 zł, upoważniający do bezpłatnego pobytu przez 7 dób hotelowych przez maksymalnie 9 osób w jednym z domków sieci Holiday Park & Resort, dostępnych w następujących lokalizacjach sieci: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg.
 2. wyróżnienia za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – bon towarowy o wartości 100 zł na zakupy w sieci Rossmann.

5.2. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.3. Laureaci nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5.4. Zasady wykorzystania vouchera zawarte są w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

6.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu (dalej „Laureaci”) oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

6.2. Komisja konkursowa wyłoni trzech Laureatów. Komisja oceni ogólny styl kompozycji, dopasowanie kolorystyczne i przestrzenne w ramach prezentowanego pomieszczenia, dopasowanie tkaniny i koloru zaprezentowanego mebla, pomysłowość, nieszablonowość w przygotowaniu aranżacji. Ocena Komisji ma charakter subiektywny, bazując na poczuciu estetyki członków Komisji.

6.3. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję po zakończeniu Konkursu najpóźniej w dniu 23 grudnia 2021 r.

6.4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przekazana Laureatom poprzez Serwis Facebook https://pl-pl.facebook.com/pg/meblemarzenie/posts/.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk Laureatów oraz nadesłanych przez nich Zgłoszeń w ramach Serwisu Facebook, na co Laureaci niniejszym wyrażają̨ zgodę̨.

6.6. O przyznaniu Nagrody Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie konkursowe, gdzie zostanie powiadomiony o konieczności podania danych adresowych do wysyłki Nagrody.

6.7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od uzyskania danych, o których mowa w pkt 6.6 powyżej.

6.8. Organizator zastrzega, że Nagrody nieodebrane przez Laureatów mogą zostać przyznane przez Komisję innym Uczestnikom Konkursu, wyłonionym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.9. Organizator może odstąpić od przyznania Nagrody, jeżeli żadne z przesłanych zgłoszeń konkursowych nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności kryteriów nagradzania, wskazanych w pkt 6.2. powyżej.

 

 1. ZGODA NA WYKORZYSTANIE TREŚCI ZGŁOSZENIA

7.1. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w konkursie wyraża nieodpłatnie i nieodwołalnie zgodę na to, aby treść zgłoszenia (dalej Zgłoszenie) została wykorzystana przez Organizatora w materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w ulotkach reklamowych, banerach sieciowych, pop-up, magazynach, publikacjach prasowych, etc. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania ze Zgłoszenia na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku,
 2. wprowadzanie do obrotu w/w utrwaleń,
 3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
 5. publiczne wykonanie,
 6. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
 7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem.

7.2. Udział w Konkursie oznacza akceptację powyższych zasad.

7.3. Zgoda na wykorzystanie treści Zgłoszenia pozostaje nieodwołalna także w przypadku, gdy Organizator odstąpi od przyznania Nagrody w przypadku, o którym mowa w pkt 6.9 powyżej.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu, z dopiskiem „Konkurs: Pochwal się swoim salonem”.

8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

8.4. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż̇ w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową.

9.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przenoszenia oraz ich poprawiania.

9.4. Szczegółowe informacje zawarte są w Polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://www.meble-marzenie.pl/polityka-prywatnosci/

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy polskiego prawa.

10.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

10.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.